Motel C Q Sabe

Rodovia GO-070, km 36, Inhumas-GO
Motel C Q Sabe